top of page

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O sitio web www.sportskids.es (en diante, o "Sitio Web") é propiedade de SportsKids con domicilio social en xxxxx
 

Dámoslle a benvida e invitámoslle a ler atentamente as Condicións Xerais de Uso deste Sitio Web que describen os termos e condicións que serán de aplicación á súa navegación polo mesmo, de acordo co establecido na normativa española aplicable. Dado que SPORTSKIDS poderá modificar estas Condicións de Uso no futuro, recomendámoslles que as visite periodicamente para estar debidamente informado dos cambios realizados.
 

Co obxectivo de que o uso do Sitio Web se axuste a criterios de transparencia, claridade e sinxeleza, SPORTSKIDS informa ao Usuario de que calquera suxestión, dúbida ou consulta sobre as Condicións Xerais de Uso será recibida e resolta poñéndose en contacto connosco a través dun escrito por correo postal ou por correo electrónico a info@sportskids.es


1. Obxecto

SPORTSKIDS proporciona os contidos e servizos que están dispoñibles no Sitio Web, con suxeición ás presentes Condicións Xerais de Uso así como á política de tratamento de datos de carácter persoal (en diante, a "Política de Protección de Datos") e ás obrigas previstas na Lei 34/2002. , sobre Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web sobre as condicións de uso do sitio web. O acceso a este Sitio Web ou o seu uso de calquera forma outorgalle a cualificación de "Usuario" e implica a aceptación sen reservas de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais de Uso, reservándose Más Madrid o dereito de modificalas en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todos os Usuarios a lectura atenta das Condicións Xerais de Uso vixentes en cada unha das ocasións nas que acceda a este Sitio Web, polo que se non está de acordo con algunha das mesmas aquí previstas, deberá absterse. de usar este sitio web.

Así mesmo, advírtese de que, en ocasións, poden establecerse condicións particulares para o uso de contidos e/ou servizos específicos no Sitio Web, a utilización destes contidos ou servizos implicará a aceptación das condicións particulares especificadas nel.
 

2. Servizos

A través do Sitio Web, SPORTSKIDS pon a disposición dos Usuarios a posibilidade de acceder a toda a información sobre as actividades realizadas así como a todos os servizos que ofrece SPORTSKIDS.


3. Privacidade e tratamento de datos

Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos persoais, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. SPORTSKIDS dará a ditos datos o tratamento automatizado correspondente en función da súa natureza ou finalidade, nos termos sinalados no apartado de Política de Protección de Datos.


4. Propiedade Industrial e Intelectual

O Usuario recoñece e acepta que están suxeitos todos os contidos expostos no Sitio Web e, en especial, os deseños, textos, imaxes, logotipos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outro signo de uso industrial e/ou comercial. aos dereitos de Propiedade Intelectual e de todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre o contido e/ou calquera outro elemento inserido na páxina, que sexan propiedade exclusiva de SPORTSKIDS e/ou de terceiros, quen teñen o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. Por todos estes motivos, o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar, transformar ou modificar publicamente tales contidos, mantendo indemne a SPORTSKIDS de calquera reclamación derivada do incumprimento de tales obrigas. En ningún caso o acceso ao Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, salvo que se indique expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Sitio Web non outorgan aos Usuarios ningún outro dereito de uso, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Sitio Web e/ou dos seus Contidos distintos dos expresamente previstos no presente. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereito estará suxeito á autorización previa e expresa expresamente outorgada para tal fin por SPORTSKIDS ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas informáticos, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación sobre propiedade intelectual. SPORTSKIDS é titular dos elementos que conforman o deseño gráfico do Sitio Web, dos menús, botóns de navegación, do código HTML, dos textos, imaxes, texturas, gráficos e de calquera outro contido do Sitio Web ou, en todo caso, dispón do correspondente autorización para a utilización dos ditos elementos. Os contidos facilitados no Sitio Web non poderán ser reproducidos total ou parcialmente, nin transmitidos, nin rexistrados por ningún sistema de recuperación de información, de calquera forma ou por ningún medio, salvo autorización previa, por escrito, da citada entidade.

O Usuario deste Sitio Web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera acción que poida prexudicalos, reservándose en todo caso SPORTSKIDS o exercicio de cantos medios ou accións legais lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

 

5. Obrigas e Responsabilidades do Usuario do Sitio Web

O Usuario comprométese a:

a) Facer un uso correcto e lícito do sitio web, así como dos seus contidos e servizos, de acordo con:

(i) a lexislación aplicable en cada momento;

(ii) as Condicións Xerais de Uso do Sitio Web;

(iii) moralidade e bos costumes xeralmente aceptados;

(iv) orde pública.

b) Facilitar todos os medios e requisitos técnicos necesarios para acceder ao Sitio Web.

c) Facilitar información veraz cubrindo os formularios contidos no Sitio Web cos seus datos persoais e mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos danos causados a SPORTSKIDS ou a terceiros pola información facilitada.

Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, o Usuario tamén deberá absterse de:

a) Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Sitio Web e/ou dos seus contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar. , deteriorar ou impedir o normal uso dos servizos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático.

b) Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Sitio Web, sen cumprir as condicións exixidas para o dito acceso.

c) Causar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Sitio Web, dos seus provedores ou de terceiros.

d) Introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico susceptible de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos de SPORTSKIDS, dos seus provedores ou de terceiros.

e) Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos de SPORTSKIDS, terceiros, provedores e outros Usuarios.

f) Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, salvo que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou sexa legalmente permitido.

g) Eliminar, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos de SPORTSKIDS ou de terceiros incorporados ao contido, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que se poida inserir no contido. contidos.

h) Obter e tentar a obtención dos contidos mediante medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, fosen postos á súa disposición para o efecto ou fosen expresamente indicados nas páxinas web onde se atope o contido ou, en xeral, , dos que se usan habitualmente en Internet porque non supoñen risco de dano ou inhabilitación do sitio web e/ou dos seus contidos.

i) En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros información, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software. e, en xeral, calquera tipo de material que:

(i) De calquera xeito sexa contrario, infravalore ou vulnere os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación vixente.

(ii) Inducir, incitar ou promover accións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.

(iii) Inducir, incitar ou promover accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.

(iv) Incorporar, poñer a disposición ou permitir o acceso a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delictivos, violentos, ofensivos, lesivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.

(v) Inducir ou pode inducir un estado inaceptable de ansiedade ou medo.

(vi) Induce ou incite a realizar prácticas perigosas, de risco ou prexudiciais para a saúde e o equilibrio mental.

(vii) Está protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente a SPORTSKIDS ou a terceiros sen que se autorice o uso previsto.

(viii) É contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á imaxe das persoas.

(ix) Constitúe calquera tipo de publicidade.

(x) Inclúe calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do Sitio Web.

Se se lle facilita un contrasinal para acceder a algúns dos servizos e/ou contidos do Sitio Web, está obrigado a utilizalo con dilixencia, gardándoo en segredo en todo momento. En consecuencia, será responsable da súa debida custodia e confidencialidade, comprometéndose a non cedela a terceiros, de forma temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos citados servizos e/ou contidos por parte de persoas alleas. Así mesmo, está obrigado a comunicar a SPORTSKIDS calquera feito que poida dar lugar a un uso indebido do seu contrasinal, como, entre outros, o seu roubo, extravío ou acceso non autorizado, para proceder á súa inmediata cancelación. En consecuencia, mentres non se realice a anterior notificación, SPORTSKIDS quedará exenta de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido do seu contrasinal, sendo a súa responsabilidade calquera uso ilícito dos contidos e/ou servizos do Sitio Web por parte de calquera terceiro ilexítimo. festa.

No caso de incumprir por neglixencia ou intencionalidade algunha das obrigas establecidas nestas Condicións Xerais de Uso, será responsable de todos os danos e prexuízos que do devandito incumprimento puidesen derivarse para SPORTSKIDS.
 

6. Protección de datos

Para os efectos do cumprimento do disposto no Regulamento Europeo de Protección de Datos UE 2016/679, do 27 de abril, do Parlamento e do Consello, na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía de Dereitos Dixitais e demais normativa vixente, SPORTSKIDS informa de que todos os datos persoais que os nosos usuarios faciliten a www.sportskids.es, incluíndo o enderezo IP do ordenador desde o que acceden, ben mediante calquera rexistro ou subscrición aos servizos do sitio web xa sexa por o envío de comentarios ou observacións por correo electrónico, web, formularios, etc., incorporarase a un ficheiro debidamente inscrito no Rexistro da Axencia de Protección de Datos, cuxo titular e responsable é SPORTSKIDS e serán tratados coa máxima confidencialidade.

Os datos que se soliciten aos usuarios terán como finalidade a prestación dos servizos para os que se lles solicita, a xestión da administración da páxina web, a realización de estudos estatísticos ou o envío por calquera vía (correo postal ou electrónico, teléfono fixo ou móbil, SMS, MMS). . , WhatsApp, Telegram, etc.) información promocional e noticias de todas as actividades inherentes á acción de SPORTSKIDS, en particular as relacionadas con campañas, candidaturas, convocatorias, accións do partido e dos seus dirixentes, etc.

SPORTSKIDS implantou as medidas de seguridade esixidas pola normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e desenvolveu os requisitos técnicos necesarios para garantir o tratamento confidencial dos datos, evitar a súa perda, alteración e acceso. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

SPORTSKIDS aconsella que os menores consulten cos seus pais antes de facilitar calquera dato persoal e informa de que, en ningún caso, se recollerán datos relativos a outros membros da súa familia sen o consentimento dos seus propietarios.

Se non se facilitan os datos persoais requiridos (xa sexa para o rexistro ou a subscrición a calquera tipo de mailing, ou para a realización de comentarios, etc.) ou non se aceptan esta política de privacidade, supón a imposibilidade de recibir os citados servizos.

Dereitos

 1. O interesado pode exercer os seguintes dereitos:

  1. Dereito a solicitar acceso aos seus datos persoais.

  2. Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.

  3. Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.

  4. Dereito a opoñerse ao tratamento.

  5. Dereito á portabilidade dos datos.

  6. Dereito a retirar o consentimento prestado.

 2. Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando ou non datos persoais que lle conciernen. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, se é o caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

 3. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, SPORTSKIDS deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

 4. Se prestaches o teu consentimento para unha finalidade determinada, tes dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

 5. No caso de que considere vulnerados os seus dereitos en materia de protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente a través da súa páxina web  agpd.es  .

 6. En cumprimento do disposto no artigo 21 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, se non desexa recibir máis información sobre os nosos servizos, pode darse de baixa no seguinte enderezo electrónico da entidade info@sportskids. es , indicando no asunto “Non enviar correos electrónicos”.
   

9. Cookies

ACIP PONTEAREAS resérvase o dereito de utilizar a tecnoloxía "cookie" no Sitio Web, co fin de recoñecelo como Usuario frecuente e personalizar o seu uso do Sitio Web seleccionando previamente o seu idioma, ou contido máis desexado ou específico. As "cookies" utilizadas polo Sitio Web, ou o terceiro que actúe no seu nome, só están asociadas a un usuario anónimo e ao seu ordenador, e non proporcionan por si mesmas os datos persoais do usuario.

As cookies son ficheiros enviados a un navegador a través dun servidor Web para rexistrar a navegación do Usuario no Sitio Web, cando o Usuario permite a súa recepción. Pola súa banda, pode eliminar as "cookies" para as que debe consultar as instrucións de uso do seu navegador.

10. Cesión a Terceiros

Infórmase aos usuarios rexistrados en www.sportskids.es de que os datos persoais non se ceden sen o consentimento expreso dos seus propietarios ou salvo autorización legal para iso.


 

bottom of page